ویدیو رضایت آقای نایجی

بیمار لمینت دندان

بیمار گرامی جناب آقای ناییجی برای کار لمینت و زیبایی دندان های خود به کلینیک دکتر سجودی مراجعه کردند، در ادامه ویدیو رضایت بیمار لمینت دندان جناب آقای ناییجی را می توانید مشاهده نمایید.