بازسازی استخوان

سینوس لیفت

در گذشته دندان پزشکان به دلیل فقدان حجم کافی استخوان و یا کیفیت نامناسب آن از تجویز ایمپلنت دندان ممانعت می کردند ولی امروزه با کمک تکنیک های پیشرفته حتی در مواردی که استخوان کیفیت چندان مناسبی ندارد (نظیر قسمت های خلفی ماگزیلا) درمانهای ایمپلنت دندان پیشرفت چشمگیری پیدا کرده اند.   در گذشته دندان پزشکان به دلیل فقدان

بیشتر بخوانید

سینوس لیفت

در گذشته دندان پزشکان به دلیل فقدان حجم کافی استخوان و یا کیفیت نامناسب آن از تجویز ایمپلنت دندان ممانعت می کردند ولی امروزه با کمک تکنیک های پیشرفته حتی در مواردی که استخوان کیفیت چندان مناسبی ندارد (نظیر قسمت های خلفی ماگزیلا) درمانهای ایمپلنت دندان پیشرفت چشمگیری پیدا کرده اند.   در گذشته دندان پزشکان به دلیل فقدان

بیشتر بخوانید