عوارض بعد از ایمپلنتعوارض که طبیعی و قابل برگشت است

وقتی که جراحی ایمپلنت به اتمام می رسد تغییراتی رخ می دهد که بعد از عمل طبیعی است و موقتی. بعد گذشت سه الی شش ماه به حالت طبیعی بر می گردد.

عوارضی مانند:

1- کمی شل شدن دندان کنار ایمپلنت که بعد از یک هفته الی یک ماه به حالت طبیعی بر می گردد.

2- درد جراحی بعد از عمل وجود دارد و اجتناب ناپذیر است و بستگی به نوع جراحی دارد و خصوصیات کسانی که کاشت ایمپلنت انجام می دهند . بهترین راه برای کاهش درد استفاده از مسکن یک ساعت قبل از جراحی می باشد.

3- التهاب بعد کاشت ایمپلنت در برخی از بیماران وجود خواهد داشت و در مواردی که پیوند استخوان انجام می شود احتمال کبودی هست که در بیشتر موارد این عوارض یک روز بعد از کاشت ایمپلنت شروع می شود و بعد از یک هفته کاملا به حالت طبیعی بر می گردد.

4- در برخی از موارد ( در بیمارانی که ارتفاع فک پایین کم است ) ممکن است بی حسی یا گزگز کنار لب های مشاهده شود که طبیعی است و بعد از گذشت زمان به حالت طبیعی بر می گردد.

5- یک مورد دیگر از عوارض که بعد از پانزده سال رخ می دهد برای درمان تک ایمپلنت های مربوط به دندان جلویی می باشد. نوک دندان های طبیعی فک بالا یک یا دو میلیمتر پایین می آیند اما نوک روکش ایمپلنت سر جایش می مانند ولی با یک بار مراجعه به پزشک مربوط برای ترمیم این مشکل حل می شود.

ادامه مطلب

بارگذاری فوری ایمپلنت


کنترل نیروهای فانکشنال برای کاهش میـزان ریـز حرکـت و در نتیجــه موفقیــت بارگــذاری فــوری از اهمیتــی خــاص برخوردار است. فشار برابر است با نیرو تقـسیم بـر سـطح. بنابراین دو راه برای کاهش آن وجود دارد: کاسـتن از نیـرو و افزایش سطح. افـزایش سـطح را از طریـق افـزایش تعـداد ایمپلنـت، افـزایش ابعـاد ایمپلنـت و ایجـاد تغییـر در طـرح و ویژگی های سطح ایمپلنت، میتوان به دست آورد. در مقالاتی که کاهش موفقیت ایمپلنت ها بـا بارگـذاری فـوری ذکر شده، تعداد ایمپلنت کمـی بـرای سـاپورت پروتـز مـورد استفاده قرار گرفته است. افزایش تعداد ایمپلنت هایی کـه بـه یکـدیگر اسـپلینت هـم شـدهانـد فـشار وارده بـه کرسـت استخوان را کاهش می دهد. 

ادامه مطلب